Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc xin liện hệ:

- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị: 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyên thông:


Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.6.250 005
Phòng Hành chính: 0233.6.250 008
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909

Đào tạo