Tài liệu hướng dẫn

1. Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.6.250 005
Phòng Hành chính: 0233.6.250 008
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909

Đào tạo